Pilotażowy Program „Aktywny samorząd”

OD 1 MARCA 2023 ROKU MOŻNA ZŁOŻYC WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PRZEZ INTERNET W SYSTEMIE OBSŁUGI WSPRACIA – SOW – ZAOSZCZĘDZAJĄC CZAS, NIE WYCHODZĄC Z DOMU, BEZ KOLEJEK.

I.    Moduły, obszary i zadania programu, które realizowane są w 2023 roku:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

– Zadanie nr 1 i 4- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

– Zadanie nr 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

– Zadanie nr 1, 3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

– Zadanie nr 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

– zadanie nr 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

– zadanie nr 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

– Zadanie nr 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

–   Zadanie nr 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

– Zadanie nr 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

– Zadanie nr 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

II.    Jaki jest tryb realizacji programu

Dofinansowanie następuje na wniosek zawierający uzasadnienie wskazujące udzielenia dofinasowania z możliwością realizacji celów programu.

Wniosek należy złożyć do samorządu powiatowego, który realizuje program na terenie samorządu powiatowego, właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. W przypadku Krakowa – realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków.

Przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym:

– w przypadku Modułu I i II – od 1 marca 2023 roku, elektronicznie przez System Obsługi Wsparcia SOW

 dla modułu II – do 31 marca 2023 dla wniosków dot. roku akademickiego 2022/2023

dla modułu II  – do 10 października 2023  roku dla wniosków dot. roku akademickiego 2023/2024

Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach modułu I przypada na 31 sierpnia 2023 roku.

III.      Adresaci programu, warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej
w programie w module I i II

1. Obszar A

Zadanie nr 1 – osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcja narządu ruchu,

Zadanie nr 2- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej, dysfunkcja narządu ruchu

Zadanie nr 3 – znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej, dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystanie z usług tłumacza języka migowego,

Zadanie nr 4 – znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcja narządu słuchu;

2. Obszar B

Zadanie nr 1 – Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,

Zadanie nr 2 – pomoc udzielana w ramach Obszaru B,

Zadanie nr 3 – umiarkowany stopień niepełnosprawności, dysfunkcja narządu wzroku, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

Zadnie nr 4 – znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności, dysfunkcja narządu słuchu, trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy, wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

Zadanie nr 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności ( do 16 roku życiu)lub osób  ze znacznym stopniem niepełnosprawności

3. Obszar C

Zadanie nr 1 – adresatami są osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

Zadanie nr 2- osoby posiadajcie znaczy stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

Zadanie nr 3 i 4 – stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego, potwierdzona opinia eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do procy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

Zadanie nr 5 – znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się, zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym;

4.  Obszar D. Osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, aktywność zawodowa, pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.

5. Moduł II – znaczny lub umiarkowany stopień niepełnoprawności, nauka w szkole wyższej lub w szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Program i procedury realizacji programu są dostępne na stronie: www.pfron.org.pl

Źródło: PFRON.

Pozostałe artykuły

Podobne artykuły

2024

- Wszelkie prawa zastrzeżone

Polityka Prywatności Regulamin Serwisu