Szkolenia zawodowe i studia

Chętne osoby z niepełnosprawnością mają kilka możliwości odnalezienia się na rynku pracy. Jedną z nich jest podniesienie swoich kwalifikacji czy zdobycie nowego zawodu, w wykonywaniu którego nie przeszkadza niepełnosprawność. Co więcej, często można zrobić to za darmo, np. śledząc opcje dostępne w instytucjach państwowych.

Urząd pracy

Co roku PFRON finansuje dziesiątki szkoleń i kursów zawodowych, dzięki którym osoby z niepełnosprawnością zdobywają nowe umiejętności. Szkolenia skierowane są zarówno dla osób pracujących, poszukujących pracy i bezrobotnych.

Jeśli chcesz podnieść swoje kwalifikacje do pracy, którą wykonujesz, albo zdobyć nowe umiejętności, zgłoś się do swojego powiatowego urzędu pracy. Tam uzyskasz informacje o możliwych kursach i szkoleniach, w których będziesz mógł wziąć udział.

Renta szkoleniowa ZUS (rodzaj renty z tytułu niezdolności do pracy)

Utraciłeś zdolność do wykonywania pracy w dotychczasowym zawodzie, komisja lekarska orzekła o celowości przekwalifikowania zawodowego? A może chcesz uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe, które przy Twoim stanie zdrowia pozwolą na wykonywanie pracy i posiadasz – stosowny do wieku, w którym utraciłeś zdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy (do sprawdzenia tutaj)?

Jeśli spełniasz powyższe warunki, możesz starać się o rentę szkoleniową z ZUS-u w swoim powiecie.

Renta szkoleniową przyznawana jest na 6 miesięcy, a na wniosek starosty ten okres może zostać skrócony lub wydłużony. Rentę szkoleniową możesz otrzymywać maksymalnie przez 36 miesięcy. Uwaga: Okres 6 miesięcy zostanie skrócony, jeżeli starosta zawiadomi ZUS o tym, że nie można Cię przekwalifikować do innego zawodu, lub nie poddajesz się przekwalifikowaniu. Tutaj możesz sprawdzić wysokość możliwej renty szkoleniowej.

Przydatna informacja! Renta szkoleniowa nie przysługuje Ci, jeśli osiągasz przychody z tytułu służby lub działalności, która podlega obowiązkowi ubezpieczeń społecznych.

Dofinansowania do studiów

Skończyłeś technikum albo liceum? Teraz czas na studia lub szkołę policealną! Dzięki programowi “Aktywny Samorząd” możesz uczyć się dalej i nie martwić kosztami. Program skierowany jest głównie do osób o średnim lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Przydatna informacja! Osoby z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności mogą uzyskać pomoc finansową, gdy spełniają łącznie następujące warunki:

  • uczestnicząc w pilotażowym programie „Aktywny samorząd” lub w programie pn. „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych” – posiadały znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  • w trakcie uczestnictwa w programie, o którym mowa w pkt 1, orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności uzyskały nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku nauki, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – pierwszego semestru nauki.

Jak starać się o dofinansowanie i ile środków można uzyskać?

Dofinansowanie obejmuje koszt opłaty za naukę (czesne) lub opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego (w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich). Dla uczniów szkół policealnych i studentów przewidziane jest także stypendium na pokrycie innych kosztów kształcenia.

Wniosek możesz złożyć w lokalnej placówce MOPS lub PCPR.

Szczegółowe informacje i rejestrację do programu przez SOW znajdziesz tutaj.

Przydatna informacja! Zapytaj o dofinansowanie dla studentów z niepełnosprawnością w uczelnianym Biurze Osób Niepełnosprawnych na swojej uczelni. Większość jednostek posiada dedykowane stypendium z tego tytułu.

2024

- Wszelkie prawa zastrzeżone

Polityka Prywatności Regulamin Serwisu