Zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością

W Polsce na 2,5 mln niepełnosprawnych zatrudniony jest tylko co piąty. Pracodawcy często nie zdają sobie sprawy z korzyści płynących z zatrudnienia OzN.

Zatrudniając osoby z niepełnosprawnościami firma zyskuje nie tylko lojalną i zaangażowaną kadrę oraz miano przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie. Etaty dla OzN mogą przynieść także korzyści finansowe – obniżyć obowiązkowe wpłaty na PFRON oraz zapewnić dofinansowania do wynagrodzenia pracowników posiadających orzeczenie.

Korzyści dla pracodawcy:

  • Zwrot kosztów wyposażenia i przystosowania stanowiska pracy (przy zatrudnieniu przez co najmniej 36 miesięcy),
  • Dofinansowanie do wynagrodzeń,
  • Ulgi we wpłatach na PFRON,
  • Refundacja kosztów szkoleń dla OzN organizowanych przez pracodawcę (na wniosek pracodawcy w PFRON),
  • Zwrot kosztów zatrudnienia osoby, która będzie pomagała w pracy osobie z orzeczeniem o niepełnosprawności (kwota zwrotu uzależniona jest od minimalnego wynagrodzenia, a wsparcie udzielone OzN nie może przekroczyć 20 godzin w miesiącu).
Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej jest korzystne dla obu stron

Pracodawca a PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w skrócie PFRON, to instytucja, która przeznacza środki na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami. Do opłacania składek na PFRON zobowiązany jest każdy przedsiębiorca, który zatrudnia w swojej firmie co najmniej 25 osób (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy), gdy mniej niż 6% etatów obsadzają osoby z niepełnosprawnościami. Jeśli firma, której zespół liczy 25 osób zatrudnia osoby z niepełnosprawnościami na 1,5 etatu (6%), zostaje zwolniona z opłat na PFRON.

Jak obniżyć składkę na PFRON?

  • zatrudniając osoby z niepełnosprawnościami według odpowiedniego wskaźnika,
  • zatrudniając osoby niepełnosprawne ze schorzeniami szczególnie utrudniającymi wykonywanie pracy,
  • dokonując w danym miesiącu zakupu usługi (z wyjątkiem handlu) lub produkcji od przedsiębiorstwa zatrudniającego co najmniej 25 pracowników, który osiąga wskaźnik 30% zatrudnienia osób niepełnosprawnych (tzw zakład pracy chronionej) i regulując należność za ww. transakcję w terminie.

Ile wynosi składka na PFRON?

Składkę na PFRON wylicza się mnożąc 40,65% przez średnie wynagrodzenie brutto i liczbę etatów będącą różnicą pomiędzy wskaźnikiem zatrudnienia 6% osób z niepełnosprawnością (który zapewni zwolnienie z opłat) a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Przykładowo firma, w której pracuje 40 osób i żadna z  nich nie jest osobą z niepełnosprawnością, miesięcznie płaci do PFRON 4468,44 zł. Jeśli zatrudniłaby 1 osobę z niepełnosprawnością na pełen etat, składka wynosiłaby już 2606,59 zł. Jeśli wszystkie wymagane etaty w firmie według obliczonego wskaźnika należałyby do osób z niepełnosprawnością, w kieszeni przedsiębiorcy pozostałoby kilka tysięcy złotych. To nie wszystkie plusy zatrudnienia osoby niepełnosprawnej!

2024

- Wszelkie prawa zastrzeżone

Polityka Prywatności Regulamin Serwisu