Dofinansowania do zatrudnienia

1. Dofinansowania do wynagrodzenia

Pracodawca zatrudniający osoby z niepełnosprawnością może ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzenia takich pracowników. Dotyczy to także firm, które zatrudniają mniej niż 25 pracowników i nie opłacają składek na PFRON.

Kwoty dofinansowania PFRON do wynagrodzenia pracowników z niepełnosprawnością:

 • 2400 zł w przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności,
 • 1350 zł w przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
 • 500 zł w przypadku lekkiego stopnia niepełnosprawności,

Kwoty, o których mowa powyżej, w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, którym orzeczono chorobę psychiczną (02-P), upośledzenie umysłowe (01-U), całościowe zaburzenia rozwojowe (12-C) lub epilepsję (06-E) oraz niewidomych w stopniu znacznym i umiarkowanym (04-O), zwiększa się o:

 • 1 200 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wynosi 3600 zł),
 • 900 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wynosi 2250 zł),
 • 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wynosi 1100 zł).

W celu uzyskania dofinansowania pracodawca musi zatrudniać osobę niepełnosprawną zgodnie z przepisami prawa pracy i posiadać dokument potwierdzający jej status niepełnosprawności od pierwszego dnia zatrudnienia. Wszystkie elementy kosztów płacy pracownika niepełnosprawnego muszą być opłacone w terminie, a jego wynagrodzenie nie może być wypłacane “do ręki”, lecz na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na adres zamieszkania.

Otrzymanie dofinansowania jest dużo łatwiejsze niż myślisz!

W pierwszym miesiącu po rozpoczęciu pracy przez osobę niepełnosprawną pracodawca musi także wykazać tzw. efekt zachęty. By spełnić ten warunek, wystarczy udowodnić, że po zatrudnieniu OzN wzrosło zatrudnienie w firmie lub że pracownik podjął pracę na wakacie zwolnionym w warunkach określonych w art. 26b ust. 4 pkt 1-6 i ust. 5 ustawy, tzn. pracodawca nie dokonał zwolnienia innego pracownika, by przyjąć OzN.

Proces wnioskowania o dofinansowania do zatrudnienia pracownika:

 1. Zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością,
 2. Wypłata wynagrodzenia OzN,
 3. Przygotowanie papierowego wniosku WN-D wraz z załącznikami (przedstawiciel oddziału PFRON może przeprowadzić bezpłatne szkolenie z prawidłowego wypełniania wniosku),
 4. Wysyłka wniosku do biura PFRON w Warszawie,
 5. Otrzymanie zwrotu z PFRON (środki przekazywane są do 25 dni),
 6. Kolejne wnioski składa się co miesiąc do oddziału PFRON właściwego terytorialnie dla siedziby firmy (można to zrobić online, wniosek elektroniczny znacznie przyspieszy proces; wystarczy wypełnić 1 wniosek z kilkoma załącznikami dla wszystkich zatrudnianych pracowników z niepełnosprawnością).

Przydatne narzędzia:

2. Szkolenia dla pracowników z niepełnosprawnościami 

Pracodawca zatrudniający pracownika z niepełnosprawnością może dla niego zorganizować lub zakupić szkolenie w ramach podnoszenia kwalifikacji. Tym samym może starać się o zwrot do 70% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż suma dwukrotności przeciętnego wynagrodzenia.

Więcej szczegółów

3. Dostosowanie miejsca pracy dla pracowników z niepełnosprawnościami

Pracodawca zatrudniający pracownika z niepełnosprawnością może starać się o zwrot:

– kosztów wyposażenia stanowiska pracy, np. narzędzi pracy, elementów stanowiska pracy.

Więcej szczegółów

– kosztów adaptacji pomieszczeń, adaptacji lub zakupu urządzeń ułatwiających osobie z niepełnosprawnością wykonywanie pracy, zakupu i autoryzacji oprogramowania.

Więcej szczegółów

Uwaga! Warunkiem starania się o dofinansowanie do dostosowania miejsca pracy jest zobowiązanie pracodawcy do zatrudniania osoby niepełnosprawnej, zarejestrowanej w urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy, przez okres co najmniej 36 miesięcy na umowę o pracę. Istnieje również możliwość zwrotu kosztów w przypadku, gdy niepełnosprawność pracownika powstała w trakcie trwania okresu zatrudnienia.

4. Organizacja staży dla osób z niepełnosprawnościami 

Pracodawca chcący zorganizować staż dla osób z niepełnosprawnościami, który zgłosi taką chęć w swoim powiatowym urzędzie pracy, może otrzymać dofinansowanie do wydatków ponoszonych z tego tytułu (maksymalnie do 120% wysokości aktualnego zasiłku dla bezrobotnych). Staż może trwać od 3 do 12 miesięcy.

Więcej szczegółów

5. Zatrudnienie pracownika wspomagającego oraz jego przeszkolenie

Pracodawca zatrudniający osobę z niepełnosprawnością, wymagającą wsparcia innej osoby w zakresie wykonywania obowiązków w pracy, może starać się o otrzymanie dofinansowania do zatrudnienia pracownika wspomagającego oraz jego przeszkolenie w zakresie udzielania pomocy osobom z niepełnosprawnościami.

Więcej o zatrudnieniu

Więcej o szkoleniu

2024

- Wszelkie prawa zastrzeżone

Polityka Prywatności Regulamin Serwisu