Renta ZUS a praca?

Czy można pracować i nie stracić renty ZUS? Można! Jak? O tym niżej.

Renta Socjalna

Jeśli posiadasz rentę socjalną, możesz pracować bez obawy o jej utratę, jeśli Twój dochód nie przekracza 70% przeciętnego wynagrodzenia brutto. Punktem odniesienia jest zawsze średnia wysokość z poprzedniego kwartału. Jej wysokość możesz sprawdzić tutaj

Renta socjalna rozliczana jest przez ZUS na bieżąco z osiągniętego przychodu, który podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, czyli z tytułu:

  • pracy wykonywanej w ramach stosunku pracy, 
  • pracy nakładczej, 
  • pracy wykonywanej na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej oraz współpracy przy wykonywaniu jednej z tych umów, 
  • wykonywania pracy w ramach umowy o świadczenie usług (innej niż umowa zlecenia lub agencyjna), 
  • pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, jeżeli oprócz tej umowy jesteś zgłoszony do ubezpieczenia społecznego w ramach innej umowy, 
  • prowadzenia pozarolniczej działalności oraz współpracy przy jej wykonywaniu, 
  • wykonywania pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych,
  • odpłatnego świadczenia pracy na podstawie skierowania do pracy w czasie kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, 
  • pobierania stypendium sportowego, działalności artystycznej lub twórczej.

Więcej informacji o rencie socjalnej tutaj.

Przydatna informacja! Jeśli wiesz, że w danym miesiącu przekroczysz 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto, zawieś w danym miesiącu rentę, zgłaszając to w ZUS przed otrzymaniem wynagrodzenia.

Pamiętaj jednak, że w przypadku jednorazowego przekroczenia tego progu, nie musisz się martwić. ZUS rozlicza rentę w skali całego roku, dlatego jeśli kwota Twojego dochodu brutto za cały rok nie przekroczy 70% średniego wynagrodzenia, nie będziesz zobowiązany do zwrotu różnicy.

Warto wiedzieć, że w przypadku zwrotu do ZUS jesteśmy zobligowani oddać kwotę brutto, a nie netto.

Jest wiele opcji pogodzenia pracy i renty

Renta z tytułu niezdolności do pracy

Jeśli z powodu swojej niepełnosprawności jesteś niezdolny do pracy i posiadasz stałą lub czasowa rentę z tego tytułu, możesz podjąć zatrudnienie.

Warunki przyznawania tej renty znajdziesz tutaj, a sytuacje, które wpływają na zawieszenie renty z tytułu niezdolności do pracy opisane są w tym miejscu.

Przydatna informacja! Po osiągnięciu przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, renta z tytułu niezdolności do pracy ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia. Dopiero po osiągnięciu przychodu w kwocie przekraczającej 130% przeciętnego wynagrodzenia, prawo do renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy ulega zawieszeniu.

Ogólne warunki zmniejszania i zawieszania wszystkich rent ZUS znajdziesz tutaj.

Renta rodzinna

Rentę rodzinną otrzymują dzieci lub małżonkowie zmarłego ubezpieczonego w ZUS. Jeżeli jesteś osobą posiadającą rentę z ZUS (dot. np. niezdolności do pracy), możesz pobierać także rentę rodzinną bez względu na wiek.

Przydatna informacja! Posiadasz rentę rodzinną, ale chcesz podjąć pracę? Nie martw się! Możesz pracować i pobierać rentę, jeśli Twój przychód nie przekroczy 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jeśli natomiast Twój przychód będzie wyższy niż 70% przeciętnego wynagrodzenia, ale nie przekroczy 130% tego wynagrodzenia, renta rodzinna ZUS zostanie zmniejszona o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia.

500+

Dodatkowym świadczeniem wspierającym osoby z niepełnosprawnością jest 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, o którym przeczytasz tutaj.

2024

- Wszelkie prawa zastrzeżone

Polityka Prywatności Regulamin Serwisu