Likwidacja barier architektonicznych

Każda osoba z niepełnosprawnością narządów ruchu i po amputacji może ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON na zlikwidowanie barier architektonicznych (np. dostosowanie łazienki, poszerzenie otworów drzwiowych, wyrównanie progów, zamontowanie rampy na schody) przeszkadzających w samodzielnym poruszaniu się na wózku, o kulach czy protezie.

Zgłoś się do swojego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej i poproś o formularz wniosku.

Jakie warunki należy spełniać?

 1. Posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia,
 2. Mieć trudności w poruszaniu się,
 3. Być właścicielem nieruchomości lub użytkować wieczyście daną nieruchomość. Jeśli wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości, niezbędna jest zgoda właściciela lokalu na wykonanie prac budowlanych/remontowych służących usunięciu tych barier.

Jakie dokumenty i gdzie trzeba złożyć?

Dostarcz do PCPR lub MOPS wniosek z potrzebnymi załącznikami. Te mogą się różnić w zależności od powiatu, w którym mieszkasz, dlatego zapytaj wcześniej, co będzie potrzebne.

Wszystkie wnioski można składać również w wersji elektronicznej za pomocą Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) ze środków PFRON.

Przydatna informacja! Najczęstszymi wymaganymi załącznikami są:

 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności lub jego odpowiednik,
 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z wnioskodawcą, w przypadku takich osób,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie wydane przez specjalistę stwierdzające schorzenie (ważne 3 miesiące),
 • udokumentowana podstawa prawna zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych (własność, umowa najmu),
 • zaświadczenie o statusie zawodowym / w przypadku osób bezrobotnych zaświadczenie z Urzędu Pracy,
 • kopia decyzji o pobieraniu świadczeń z pomocy społecznej, jeśli takie występują,
 • zaświadczenia o dochodach wnioskodawcy i osób wspólnie zamieszkałych,
 • kosztorys planowanych zmian architektonicznych,
 • szkice mieszkania (w koniecznych przypadkach),
 • projekt i pozwolenie na budowę (w koniecznych przypadkach),
 • zgoda właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego na przeprowadzenie likwidacji barier architektonicznych (w koniecznych przypadkach),
 • oświadczenie pod odpowiedzialnością karną o posiadaniu wymaganego udziału środków własnych na realizację zadania.
Wystarczy 5% wkładu własnego aby sfinansować niezbędne prace niwelujące bariery.

Ile środków można uzyskać?

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Udział własny wnioskodawcy to minimum 5% kosztów przedsięwzięcia.

Kiedy można starać się o dofinansowanie?

Wnioski przyjmowane są przez cały rok, a dofinansowania wypłacane są do momentu, do którego PCPR lub MOPS właściwe dla wnioskodawcy dysponuje środkami finansowymi na ten cel.

Chcesz wiedzieć więcej na temat możliwych dofinansowań? Skorzystaj z Bazy Wiedzy PFRON

2024

- Wszelkie prawa zastrzeżone

Polityka Prywatności Regulamin Serwisu