Asystent osoby z niepełnosprawnością, jak i gdzie można uzyskać taką pomoc?

Zatwierdzono dotacje do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” na 2022 rok. Celem programu jest przede wszystkim poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Solidarnościowego, więcej asystentów może świadczyć swoje usługi i tym samym umożliwić osobom z niepełnosprawnościami pełniejsze funkcjonowanie w społeczeństwie.

Szczegółowy opis programu, wraz z regulaminem uczestnictwa, jest dostępny w poniższym dokumencie:

Jakie są cele tego programu?

 • Stymulacja OzN do podejmowania aktywności.
 • Ograniczenie skutków niepełnosprawności i przeciwdziałanie dyskryminacji.
 • Umożliwienie osobom z niepełnosprawnością uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności i większej niezależności.
 • Zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, także w wymiarze funkcjonowania społecznego.

Kim jest asystent osoby z niepełnosprawnością?

Asystent jest osobą towarzyszącą, która na warunkach zatrudnienia współpracuje z OzN. W zależności od potrzeb, może pomóc w m.in.: 

 • czynnościach codziennych (higiena, żywienie, poruszanie się, ćwiczenia, wyjście do szkoły lub pracy),
 • transporcie (do urzędu, przychodni, świątyni, muzeum, sklepu, znajomych),
 • zakupach (jako osoba wspierająca, nie wyręczająca),
 • kontakcie z organizacjami lub stowarzyszeniami, kompletowaniu dokumentów,
 • załatwianiu spraw urzędowych,
 • korzystaniu w rozrywki lub kultury,
 • innych ustalonych obustronnie zadaniach, które pomogą osobie z niepełnosprawnością w aktywizacji fizycznej, społecznej i zawodowej.

Zakres świadczonych usług jest precyzowany na etapie składania wniosku. OzN może zgłosić swoje indywidualne potrzeby wraz z uzasadnieniem.

Asystentem NIE MOŻE być członek rodziny, opiekun prawny lub współlokator.

Jakie uprawnienia są potrzebne, aby zostać asystentem?

Aby skorzystać z pracy za pomocą programu, należy wykazać się:

 • potwierdzonymi kwalifikacjami edukacyjnymi z kierunków: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 • minimum półrocznym doświadczeniem w bezpośredniej współpracy z osobami z niepełnosprawnością, np. w formie pracy lub wolontariatu (konieczne zaświadczenie);
 • lub rekomendacją od uczestnika programu lub jego opiekuna prawnego;  (pisemne oświadczenie, że wskazany asystent jest przygotowany do realizacji usług asystencji osobistej)
 • zaświadczeniem od psychologa, zaświadczeniem o niekaralności, pisemną informacją o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, oraz pisemną zgodą ze strony rodzica lub opiekuna prawnego,  jeśli praca ma dotyczyć dziecka do 16 r.ż.

Jak zyskać asystenta, kiedy potrzebuję wsparcia?

Asystenci są zatrudniani oraz opłacani z ramienia samorządu lokalnego (gminy, powiaty, MOPS) lub organizacji pozarządowych. W 2022 roku, na realizację usług asystenckich przeznaczone jest łącznie 610 mln zł. Ta kwota może być wykorzystana na wynagrodzenia dla asystentów, ubezpieczenie, środki ochrony osobistej, transport asystenta w czasie pracy czy na zakup biletów wstępu na wydarzenie kulturalne, rozrywkowe czy sportowe gdy asystent współtowarzyszy OzN.

Osoba z niepełnosprawnością może korzystać z pomocy ZA DARMO, kiedy zakwalifikuje się do refundowanego programu. Usługa asystenta nie jest uzależniona od kryteriów dochodowych.

Kto może skorzystać ze wsparcia asystenta?

 • Dzieci z niepełnosprawnością do 16. roku życia, z orzeczeniem i wskazaniami: koniecznej opieki lub pomocy od innej osoby oraz stałego współudziału opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • Osoby z niepełnosprawnościami z orzeczeniem o stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Większość uczestników programu rządowego mają stanowić osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Jedna osoba może otrzymać maksymalnie 60 godzin miesięcznie usług asystenckich. Kiedy opiekun OzN pobiera świadczenia pielęgnacyjne, wtedy usługi asystenckie mogą zostać przyznane na czas max. 30 h w miesiącu.

Jakie podmioty mogą przyznać usługi asystenckie dla OzN?

 1. Aby sprawdzić, czy w miejscu zamieszkania można skorzystać ze wsparcia w ramach programu, należy uzyskać informacje od gminy, powiatu lub MOPS-u. Tam też powinny zostać wyszczególnione warunki uczestnictwa (tutaj przykładowa informacja oraz załączniki).
 2. Organizacje pozarządowe (NGO). W 2021 roku, do programu przystąpiło 36 organizacji (wg informacji z portalu niepelnosprawni.pl):
 1. Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne START w Poznaniu,
 2. Fundacja Oczami Brata,
 3. Stowarzyszenie Samopomocy Osób Niepełnosprawnych Zabrzanka,
 4. Ośrodek Wspierania Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu,
 5. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu Społecznych,
 6. Stowarzyszenie na rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie,
 7. Fundacja Marcus,
 8. Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki,
 9. Stowarzyszenie Nasze Kobylany,
 10. Stowarzyszenie Integracja bez granic,
 11. Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej,
 12. Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego KLUCZ,
 13. Fundacja BRAJLÓWKA,
 14. Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Arkadia w Toruniu,
 15. Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych,
 16. Fundacja MANUFAKTURA INICJATYW,
 17. Caritas Diecezji Kieleckiej,
 18. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku,
 19. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie,
 20. Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego LEONARDO,
 21. Stowarzyszenie na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych DARY LOSU w Sieradzu,
 22. Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych,
 23. Fundacja Edukacji Nowoczesnej,
 24. Fundacja Supersprawni,
 25. Fundacja PROGRESJA,
 26. Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski,
 27. Stowarzyszenie Oligos,
 28. Fundacja Ekonomii Społecznej PROM,
 29. Polskie Stowarzyszenie do rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie,
 30. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy,
 31. Caritas Diecezji Sandomierskiej,
 32. Fundacja Laboro,
 33. Żywiecka Fundacja Rozwoju,
 34. Fundacja Nasza Fundacja,
 35. Fundacja Nasza Bajka,
 36. Fundacja Toto Animo.

Informację o liście organizacji, uczestniczących w projekcie w 2022 poznamy w marcu, aktualnie trwa nabór konkursowy.

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – potrzebne dokumenty i wnioski

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o dostarczenie następujących dokumentów, stanowiących załączniki do Programu.

Podczas realizacji programu, asystenci są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji:

Chcesz skorzystać z programu, ale Twoja gmina nie prowadzi zapisów?

„Istnieje także możliwość dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizacji przez organizacje pozarządowe na zlecenie PFRON, samorządu województwa lub samorządu powiatowego, zadania w postaci świadczenia usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej” – informuje nas Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Agata Górzyńska

Pozostałe artykuły

Podobne artykuły

2023

- Wszelkie prawa zastrzeżone

Polityka Prywatności Regulamin Serwisu