Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VI

cała Polska

bezpłatnie

Realizator: Fundacja Aktywnej Rehabilitacji

Czas realizacji projektu: 01.04.2021 – 31.03.2022

Celem projektu jest zwiększenie poziomu włączenia społecznego osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim poprzez nabycie umiejętności pozwalających na samodzielne funkcjonowanie oraz nabycie kompetencji społecznych decydujących o podejmowaniu ról związanych z życiem domowym, aktywnością społeczną i pracą.


Kryteria przyjęcia do projektu:

  • wiek – ukończony 16 rok życia;
  • aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równoważny dokument potwierdzający niepełnosprawność;
  • niepełnosprawność ruchowa lub inna, na skutek której występują znaczne lub całkowite ograniczenia w zdolności do chodzenia, poruszanie się na wózku inwalidzkim;
  • niekorzystanie obecnie z Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) oraz innych projektów o takich samych celach i formach wsparcia.

Do udziału w projekcie mogą przystąpić zarówno osoby zatrudnione na otwartym rynku pracy jak również osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo.
 

Oferowane formy wsparcia:

Wsparcie wprowadzające oraz implementacja umiejętności:

  • Indywidualne wsparcie w miejscu zamieszkania/pobytu – celem wsparcia w początkowym etapie projektu jest przekazanie wszystkich informacji niezbędnych w odniesieniu do aktualnych potrzeb BO, diagnoza posiadanych ograniczeń, możliwości i posiadanych zasobów oraz zapoczątkowanie pracy nad umiejętnościami pozwalającymi osiągnąć optymalny poziom samodzielności w codziennym funkcjonowaniu. Wsparcie prowadzone w formie indywidualnych sesji w miejscu zamieszkania lub pobytu BO.

Kompleksowe wsparcie podstawowe:

  • Obozy Aktywnej Rehabilitacji – celem Obozów jest zwiększenie sprawności fizycznej i nauka samodzielności w wykonywaniu czynności dnia codziennego, kształtowanie i wzmacnianie funkcji psychicznych, umiejętności poznawczych oraz kompetencji społecznych. Udział w Obozach zapewnia każdemu BO dużą efektywność pracy i indywidualne podejście. Obozy obejmują łącznie 9 dni treningowych.
  • Warsztaty Aktywnej Rehabilitacji – przeznaczone są dla tych BO, którzy z różnych powodów nie będą mogli wziąć udziału w długiej, wyjazdowej formie wsparcia – obozie AR. Warsztaty obejmują łącznie 3 dni zajęć.
  • Szkolenia dla opiekunów BO w trakcie Warsztatów Aktywnej Rehabilitacji – adresowane są do osób z najbliższego otoczenia BO, celem wsparcia jest wyeliminowanie obaw związanych z udziałem BO w Warsztacie lub Obozie oraz zwiększenie efektywności bezpośrednich działań podejmowanych w odniesieniu do samego BO w kierunku poprawy Jego samodzielności i powrotu do aktywności. Szkolenia obejmują łącznie 3 dni zajęć.
  • Indywidualne wsparcie w miejscu zamieszkania /pobytu dla BO nie mogących brać udziału w Obozie Aktywnej Rehabilitacji wsparcie w miejscu zamieszkania (w zastępstwie wsparcia grupowego) – celem indywidualnych sesji jest zwiększenie sprawności fizycznej i nauka samodzielności w wykonywaniu czynności dnia codziennego dla BO, którzy z uwagi na medyczny obraz niepełnosprawności, posiadane ograniczenia funkcjonalne lub sytuację osobistą nie mogą wziąć udziału w wyjazdowej formie wsparcia

Indywidualne wsparcie specjalistyczne:
Zasadniczym celem jest minimalizowanie lub usuwanie pojawiających się barier w procesie aktywizacji, prowadzone m.in. przez psychologa, terapeutę

Interwencje dotyczące środowiskowego i społecznego funkcjonowania BO:
Celem Interwencji, jest przewidziane w trakcie całego okresu trwania projektu BO udzielenie wsparcia dotyczącego aktualnych potrzeb i sytuacji związanych z różnymi aspektami życia osób z niepełnosprawnością

Wsparcie prowadzone będzie w sposób ciągły, w trakcie całego okresu realizacji projektu, we wszystkich formach zapewniających BO pełny dostęp do specjalistycznego poradnictwa oraz działań instruktorów AR pozwalających rozwiązać aktualne trudności jakie napotykają BO w procesie aktywizacji.

Projekt ma charakter ogólnopolski, aby wziąć udział w projekcie należy zgłosić się do najbliższego dla swojego miejsca zamieszkania biura regionalnego FAR.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej na stronie:

https://www.far.org.pl/kompleksowa-aktywizacja-spoleczna-osob-poruszajacych-sie-na-wozku-inwalidzkim-6.html

2022

- Wszelkie prawa zastrzeżone

Polityka Prywatności Regulamin Serwisu